Departamentet

Departamenti i Metodave Analitike Instrumentale

Laboratorët:

 • Fluoreshenca e Rrezeve X (XRF)
 • Spektroskopia e Absorbimit Atomik (AAS)
 • Spektroskopia Mössbauer (MS)
 • Spektroskopia Raman (RS)
 • Spektroskopia Infra e Kuqe me
 • Transformim Fourier (FTIR)
 • Datimi me Metodën e Karbonit
 • Metodat e Kontrollit Pa Shkatërrim (NDT)

Projekte te Departamentit te Metodave Analitike Instrumentale

Departamenti i Radiometrisë dhe Radiokimisë

Laboratorët:

 • Spektrometria e rrezatimit gama
 • Spektrometria e rrezatimit alfa
 • Matja e radioaktivitetit alfa-beta total
 • Matja e radonit
 • Elektronika bërthamore
 • Metodat e kontrollit të cilësisë së radiofarmaceutikateve
 • Kontrolli i cilësisë së pajisjeve mjekësore

Departamenti i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Rrjeteve te Monitorimit

Laboratorët:

 • Kontrolli i dozës se ekspozimit së punonjësve
 • Trajtimi i mbetjeve radioaktive dhe transporti i burimeve radioaktive
 • Laboratori i Kalibrimit të instrumenteve dozimetrike
 • Rrjeti i Monitorimit të Emergjencave
 • Radiologjike
 • Matja e radioaktivitetit në produkte të konsumit dhe ndërtimit