BAZA LIGJORE

Urdhera / Udhezime

Nr. 816 / Per miratimin e statusit te Universitetit te Tiranes

Nr. 27 / Per strukturat e brendshme akademike dhe administrative ne institucionet publike te arsimit te larte