BAZA LIGJORE

RREGULLORE

RREGULLORE PER USHTRIMIN E VEPRIMTARISE TE KOMISIONIT TE PERHERSHEM TE KURRIKULES TE UT
RREGULLORE PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TE PERHERSHEM PER SIGURIMIN E STANDARDEVE TE CILESISE NE UT

RREGULLORE E UNIVERSITETIT TE TIRANES

Nr.3, Rektoratit të UT-së“Për miratimin në parim të Rregullores “ Mbi vlerësimin e performancës në punë të personelit ndihmësakademik dhe administrativ në Universitetin e Tiranës”.

Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e kofidencialitetit, në Universitetin e Tiranës

Për miratimin e përkufizimit të antisemitizmit në Universitetin e Tiranës

Per ushtrimin e veprimtarise se komisionit te promovimit te personelit akademik te Universitetit te Tiranes (KPPA)