BAZA LIGJORE

LIGJE

Statuti i Universitetit të Tiranës

Per miratimin e ngritjes se qendres virtuale te zhvillimit profesional dhe trajnimit ne Universitetin e Tiranes

Vendimin nr.2, datë 24.01.2022, i Rektoratit të Universitetit të Tiranës “Për miratimin e Manualit “ Mbi punësimin e Personelit në Universitetin e Tiranës”.

Vendim Nr. 17, Datë 27.02.2023 Për një ndryshim në Rregulloren e Universitetit të Tiranës