BAZA LIGJORE

VKM

Nr. 625 / Për miratimin e manualit të etikës në ofrimin e shërbimeve publike në sportel